Algemene voorwaarden Rijschool Simons te LandgraafDeze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Rijschool van Simons en de Cursist.


Artikel 1 – Verplichtingen rijschool en instructeur


De rijschool en instructeur zijn verplicht er voor te zorgen:


 1. Dat praktijkles wordt gegeven met de daarvoor benodigde bevoegdheid die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);

 2. Dat de voortgang en progressie van de Cursist digitaal wordt bijgehouden;

 3. Dat de benodigde aanvragen daadwerkelijk worden ingediend bij het CBR;

 4. Dat de tijdsduur van de te geven rijles van 50 minuten, volledig wordt benut voor het geven van de rijles, waarin de voor- en nabespreking is inbegrepen;

 5. Dat er een goede verzekering is afgesloten voor het motorrijtuig, inzittende en bedrijfsaansprakelijkheid;

 6. De leerling te wijzen op eventuele medische klachten, die van invloed kunnen zijn op het besturen van een motorrijtuig;

 7. De leerling weigeren te lessen als er op het moment van de rijles sprake is van drank, drugs of andere bedwelmende of geestverruimende middelen is geweest;

 8. Dat de leerling het praktijkexamen aflegt in of op het motorrijtuig waar de leerling ook mee heeft gelest. Mocht er vanwege dringende omstandigheden zoals ongeval en schade dit niet kunnen, dan wordt het examen kosteloos verzet naar een nieuwe datum;.


Artikel 2 – Verplichtingen leerling


De leerling is verplicht:


 1. Zich te houden aan de door de rijschool of instructeur vastgelegde afspraken van de datum, tijd en plaats van de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;

 2. De volledige lesprijs te betalen zoals is overeengekomen in de lesovereenkomst;

 3. Afzeggen van de rijles kan niet meer binnen 24 uur voor de afgesproken tijd . De afzegging dient per SMS of Whatsapp te gebeuren (Controle van tijd) . Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzegging in verband met een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte, Corona gerelateerde klachten of overlijden van de leerling, of van een familielid in de 1e en 2e graad;

 4. Alle aanwijzingen van de instructeur op te volgen;

 5. Tijdens de rijlessen een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben;

 6. Te melden wanneer er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling dit nalaat te melden, is de rijschool en instructeur niet aansprakelijk te stellen.

 7. De CBR gezondheidsverklaring tijdig te hebben ingevuld. Indien uit de uitslag van de gezondheidsverklaring wordt verzocht om een rijtest, is het niet mogelijk om de rijopleiding bij Rijschool Simons voort te zetten. De rijschool neemt geen rijtesten en/of BNOR examens af.


Artikel 3 – Betaling


 1. Betalingen van pakketten kunnen volledig per bank vooraf worden voldaan. Termijnbetalingen kunnen per bank of contant in de lesauto vooraf worden voldaan. Losse rijlessen dienen contant te worden voldaan voor aanvang van de rijles. Achteraf betalen is in alle varianten niet mogelijk.

 2. De Rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de examenprijzen te verhogen conform de jaarlijkse prijsverhoging van het CBR en inflatie.

 3. De Cursist is in gebreke wanneer de betaling niet op de volgende termijn datum aan de Rijschool wordt voldaan. De geplande rijles wordt dan geannuleerd en volledig in rekening gebracht.

 4. Indien de Cursist niet op de afgesproken termijn datum de betaling kan voldoen en er reeds een rijles is ingepland, kan deze les geannuleerd worden uiterlijk 24 uur van tevoren zonder bijkomende kosten.

 5. Bij niet tijdige betaling is de Rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

 6. Indien Cursist besluit om de rijopleiding te beëindigen wordt het resterende (termijn) bedrag terugbetaald aan de Cursist met in mindering gebrachte administratieve en annulerings kosten van de rijschool.

 7. De rijschool houdt het recht om lopende termijnbetalingen te verhogen conform prijsverhogingen Cbr en inflatie.

  Bij betaling per betaallink brengt de rijschool €0,29 transactiekosten per betaling in rekening.

Artikel 4 – Praktijkexamen en Tussentijdse Toets


 1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt de Rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de Cursist in rekening;

 2. De Cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat;

  1. Cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan het CBR kan aantonen. Annuleringskosten van het CBR moeten door Cursist zelf voldaan worden.

  2. Een familielid tot en met de tweede graad van de Cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven;

  3. Het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is;

  4. Het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De Rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd;

  5. Cursist Corona-gerelateerde klachten heeft. Cursist dient dan zelf met het CBR contact op te nemen om het examen te annuleren. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 3. Indien de Rijschool voor de Cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de benodigde documenten, zorg te dragen.

 4. Tussentijdse toetsen of praktijkexamens worden gereserveerd door de rijschool als Cursist op de vorderingskaart 80% score voor de benodigde lesonderdelen heeft behaald. Dit ter voorkoming van onvoldoende voorbereid deel te nemen aan toetsen/examens.

 5. Rijschool Simons neemt enkel toetsen en examens af bij het CBR te Kerkrade. Rijtesten en BNOR examens zijn dus niet mogelijk. Indien Cursist een CBR rijtest of CBR BNOR examen dient af te leggen behoudt Rijschool Simons het recht om de rijopleiding per direct te beëindigen. Cursist zal in dat geval van Autorijschool moeten wisselen. Reeds vooruit betaalde termijnen/betalingen worden dan terugbetaald met in mindering gebrachte administratieve- en annuleringskosten.


Artikel 5 – Aansprakelijkheid


 1. De Cursist is niet aansprakelijk voor het schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of aanrijdingen tijdens de rijles en het praktijkexamen.

 2. De Rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de Cursist door het gebruik van alcohol, roekeloos rijgedrag, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

 3. De Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de Cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.


Artikel 6 – Overige bepalingen


 1. Het is de verantwoording van de leerling dat deze tijdig in het bezit is van het theoriecertificaat. Eventuele gevolgen van het niet tijdig bezitten komen voor de rekening van de leerling.

 2. Alle lesovereenkomsten kunnen beëindigd worden door grove nalatigheid, ernstige tekortkomingen, ernstige ziekte of overlijden.

 3. Bij geschillen tussen de rijschool/instructeur en de leerling zal altijd eerst naar een passende oplossing met elkaar worden gezocht om onderling de geschillen of conflicten op te lossen. Beide partijen zijn verplicht elkaar schriftelijk op de hoogte te brengen van de reden, aard en omvang van het geschil. Er wordt met elkaar besproken over datgene wat dan van toepassing is. Daarna is het mogelijk om een onafhankelijk adviseur in te schakelen om tot een goede en redelijke oplossing te komen.

 4. Zowel de algemene voorwaarden als de lesovereenkomst hebben als doel en basis wederzijds vertrouwen in elkaar. Er wordt met elkaars belangen rekening gehouden. Alles wat buiten de genoemde regelingen en voorwaarden zou kunnen zijn, hebben altijd een basis van redelijkheid en eerlijkheid.

 5. De rijschool en instructeur zijn te allen tijde gevrijwaard van elke vorm van aansprakelijkheid in welke vorm of hoedanigheid dan ook als ze zich hebben gehouden aan datgene wat overeengekomen is.

 6. Pakketten zijn niet overdraagbaar aan derden.

 7. Na de tussentijdse toets en of het praktijkexamen maken wij een foto van de geslaagde leerling voor social media (Facebook etc.) Indien u niet geplaatst wil worden op sociale media i.v.m. de AVG kunt u dit aangeven.

 8. Aanschaf van lespakket wil niet zeggen dat u dan binnen dit pakket examen kunt doen . Er kunnen nog extra lessen bij komen indien het rijniveau niet voldoende is voor het succesvol afleggen van het praktijkexamen.

 9. Iedere kandidaat/leerling mag maar 1 lespakket aanschaffen, dit houd in dat na uitloop van een lespakket de reguliere blokprijs van kracht is.

 10. Een lespakket blijft onbeperkt geldig. De rijschool kan jaarlijks de verhoogde CBR examen kosten of inflatie kosten wel in rekening brengen.

 11. Een lespakket waarvan in de afgelopen 6 maanden geen gebruik is gemaak wordt automatisch geannuleerd. De overige tegoed(en) worden met een creditnota aan de Cursist terug betaald met de in mindering gebrachte administratie- en annuleringskosten. De cursist kan daarna opnieuw een lespakket aanschaffen indien de rijopleiding weer wordt hervat.

 12. De Cursist moet er zelf zorg voor dragen dat tijdig het school / werk schema van maandag t/m vrijdag wordt doorgegeven aan de instructeur vanaf welke tijden de Cursist dagelijks beschikbaar is om ingepland te worden. Het schema dient uiterlijk elke vrijdag avond om 21 uur per Whatsapp, sms of email aan de instructeur te worden doorgegeven. Indien het rooster niet tijdelijk bij de rijschool is ontvangen kan Cursist voor de opvolgende week niet ingepland worden.

 13. De rijschool zal een zo goed mogelijke planning samenstellen die aansluit op de lesagenda van de rijschool alsmede de wensen van de Cursist. De planning aan de hand van het schema zal per Whatsapp aan de leerling worden doorgegeven.

 14. Indien de planning van de rijschool niet aan kan sluiten bij de planning van de Cursist zal er geen rijles ingepland kunnen

  worden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. We streven ernaar om met Cursist wekelijks een geschikte dag en tijd te kunnen vinden om de rijles doorgang te geven.

 15. De Cursist wordt ingepland vanaf het huidige woonadres. De rijles eindigt wederom bij het woonadres. Afwijkende ophaal / afzet locaties zijn alleen mogelijk met goedkeuring van de planning van de instructeur. (school / werk).

 16. De Cursist hoeft geen andere leerlingen op te halen of af te zetten. Dit betekent dat aan Cursist 100% tijd wordt besteed van elke geplande lesblok.


Artikel 7 – Wachttijden 2023/2024

 1. De wachttijden voor aanvraag tussentijdse toets/praktijkexamen bedraagt medio Juli 2023 gemiddeld 5/6 maanden. Hierdoor is het de komende periode niet mogelijk om een versnelde- / spoedopleiding te volgen.

 2. Kandidaten die starten met de rijopleiding worden in het begin wekelijks voor 1 rijles (50 minuten) ingepland.

 3. In aanloop naar de tussentijdse toets en/of praktijkexamen draagt de rijschool er zorg voor dat kandidaten vaker worden ingepland per week en/of langere rijlessen (anderhalve of twee lesblokken aansluitend).Algemene voorwaarden Rijschool Simons. Versie 3.09 - 2023.